Przyjmujemy dzieci posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na autyzm lub zespół Aspergera, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przed przyjęciem dziecka do szkoły, niezbędne jest spotkanie z rodzicami, podczas którego chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o Twoim dziecku, jego mocnych i słabych stronach, oraz wcześniejszych doświadczeniach edukacyjnych.

Podczas spotkania pokażemy Ci szkołę, uzyskasz też odpowiedzi na wszystkie swoje pytania związane z kształceniem dziecka.

Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych,
  • diagnoza gotowości szkolnej (dokument ten obowiązkowo wystawia nauczyciel przedszkola),
  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej,
  • karta zgłoszenia dziecka (do pobrania tutaj kliknij).

Aby umówić się na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, zadzwoń pod nr tel.: +48 536242996 lub +48 792025401